องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2565


ออนไลน์ : 4

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ O1 โครงสร้าง
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายราชการ 

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด 

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(ทั้งหมด)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ 

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวรับสมัคร/สรรหา
- ข่าวสภาฯ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข้อ O8 Q & A 
- กระดานถามตอบ / กระดานสนทนา
- Messenger Live Chat 

ข้อ O9 Social Network
- Facebook 

การบริหารงาน
ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือประชาชน 

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – Service
- E-Service คำร้องออนไลน์ 
- แบบฟอร์มออนไลน์ 

การบริหารงานเงินงบประมาณ
ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP
- ประกาศราคากลาง 

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์
- Q@A กระดานสนทนา
- Social Network (Facebook)
- ติดต่อหน่วยงาน

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัน
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม
- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 

ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 

ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 363