องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสุภาพ ดวงปฏิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 087-861-0723


นางวิภาดา เพิ่มขึ้น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร : 0649921725


นางสาวนิภากร เสตราช
นักวิชาการคลัง
เบอร์โทร : 064-606-6931


นางดุจดวงเดือน สุภีคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพัชราภร แก้วพะโอะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 097-984-9380


นางสาวนิศารัตน์ คำระกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 097-184-4112


นางสาวสุภาพร พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 081-381-8934


นายศราวุธ วงสุโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
เบอร์โทร : 096-893-8086