องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสายน้ำทิพย์ วัฒโนภาศ
ปลัด อบต.ภูเงิน
เบอร์โทร : 062-395-3646


นายนิคม พรมลาไชย
รองปลัด
เบอร์โทร : 093-326-3461


นายจิราวุฒิ สารุณา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-449-9775


นางสุภาพ ดวงปฏิ
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 087-861-0723


นายพัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่างโยธาฯ
เบอร์โทร : 081-061-5487


นางพรสวรรค์ ศิริเดชรัตนกุล
ผอ.กองการศึกษาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 089-417-8881


นางสิรินรีกานต์ พาชนะวัณวิรุฬ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 099-158-7928


นางวิภารัตน์ คำโคตรสูนย์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 091-057-0973


นางสาวยุภา สารุณา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน