องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 081-061-54-87


นายอารีย์ ไชยณรงค์
นายช่างโยธา


นายอำนาจ สุธาวา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 094-020-0830


นายจิรายุ แหล่งสนาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 089-488-5727


นายรุจน์จิรัตน์ ครสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 096-369-1418


นายวุฒิพงษ์ เคนชา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 094-507-3690


นายนพรัตน์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 099-067-2050


นายคณิต เสนาคูณ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 092-149-0642