องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 98)

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในกลุ่มวัยทำงาน พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในกลุ่มวัยทำงาน พ.ศ.2566... วันที่ 8 ก.ย. 2566 (ดูู 95)

โครงการวัยรุ่นวัยใสเข้าใจป้องกันการป้องกันการตั้งครรก่อนวัยอันควร พ.ศ.2566

โครงการวัยรุ่นวัยใสเข้าใจป้องกันการตั้งครรก่อนวัยอันควร พ.ศ.2566... วันที่ 8 ก.ย. 2566 (ดูู 64)

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2566

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2566... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 141)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.ภูเงิน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.ภูเงิน... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 88)

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2566

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2566... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 122)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2566

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2566... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 256)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2566

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2566... วันที่ 3 ส.ค. 2566 (ดูู 119)

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 2566

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 2566... วันที่ 3 ส.ค. 2566 (ดูู 39)

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2566

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2566... วันที่ 3 ส.ค. 2566 (ดูู 195)

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีชีวีมีสุข หมู่ที่ 16 พ.ศ. 2566

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีชีวีมีสุข หมู่มี่16 พ.ศ.2566... วันที่ 3 ส.ค. 2566 (ดูู 54)

โครงการเด็กตำบลภูเงินว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ 2566

โครงการเด็กตำบลภูเงินว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ 2566... วันที่ 21 ก.ค. 2566 (ดูู 114)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566... วันที่ 21 ก.ค. 2566 (ดูู 197)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566... วันที่ 6 ก.ค. 2566 (ดูู 43)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจสะพานชำรุดเพื่อติดป้ายแจ้งเตือนประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจสะพานชำรุดเพื่อติดป้ายแจ้งเตือนประชาชน... วันที่ 6 ก.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดพาหะโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ ปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดพาหะโรคลัมปีสกินในโคกระบือ ปี 2566... วันที่ 5 ก.ค. 2566 (ดูู 41)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย ได้จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2566 โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูเงิน... วันที่ 4 ก.ค. 2566 (ดูู 96)

โครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกร คัดกรองสุขภาพ ตรวจสารเสพติดในเลือด ปี 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกร คัดกรองสุขภาพ ตรวจสารเสพติดในเลือด ปี 2566 โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูเงิน  ... วันที่ 4 ก.ค. 2566 (ดูู 57)

โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย ได้จัดอบรมโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2566 โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูเงิน ... วันที่ 4 ก.ค. 2566 (ดูู 40)

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2566

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 40)