องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายทองอินทร์ นามเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
เบอร์โทร : 081-592-1735


นายสุทิน ป้องศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
เบอร์โทร : 081-975-5631


นายทองเลี่ยม ทองใบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
เบอร์โทร : 06-4087-1374


นายอาคม ปาลสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
เบอร์โทร : 0803282745