องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรสวรรค์ ศิริเดชรัตนกุล
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 089-417-8881


นางสาวมยุรี สว่างวงษ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 088-968-6047


นางสุภาพ พัสดร
ครู อบต.
เบอร์โทร : 063-054-5254


นางสมพงษ์ หวายฤทธิ์
ครู อบต.
เบอร์โทร : 098-117-3567


นางชรัญญา เม้าคำ
ครู อบต.
เบอร์โทร : 098137-4524


นางนงคราญ วรรณชา
ครู อบต.
เบอร์โทร : 081-261-4992


นางทองพูน หินบุดดี
ครู อบต.
เบอร์โทร : 094-608-8379


นางสาวธิดารัตน์ สายอุดม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0844004204


นางสาวประภัสสร วจีภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 095-784-5905


นางสาวสุภาวดี เลื่อมใส
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 099-098-7460


นางสาวอัญชลี บูรณะกิติ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 098-152-4842


นางสาวเกสร ไชยดำ
พนักงานจ้างทั่วไป