องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
       องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ตั้งอยู่ที่บ้านนาทม หมู่ที่ 14 ติดถนนลาดยางสายเสลภูมิ–คำโพนสูง อยู่ในเขตตำบลภูเงิน  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอเสลภูมิระยะทาง 14 กิโลเมตร อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินมีเนื้อที่ประมาณ  78.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  51,338 ไร่  
       ทิศเหนือ    จดตำบลศรีวิลัย  และตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอเสลภูมิ
       ทิศใต้        จดตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
       ทิศตะวันออก    จดตำบลดงมะไฟ  จังหวัดยโสธร
       ทิศตะวันตก    จดตำบลเหล่าน้อย  ตำบลบึงเกลือ  อำเภอเสลภูมิ
2  ลักษณะภูมิประเทศ
       ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางส่วน มีลำน้ำยัง ลำห้วยแกวไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขต ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)
3  ลักษณะภูมิอากาศ
       ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด จะแบ่งเป็น 3 ฤดู 
       1. ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
       2. ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
       3. ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
4  ลักษณะของดิน
สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางส่วน มีลำน้ำยัง ลำห้วยแกวไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขต
5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
       ลักษณะของแหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจะประกอบไปด้วย ลำน้ำ ลำห้วย หนอง และบึง  
6  ลักษณะของไม้ / ป่าไม้
       ทรัพยากรป่าไม้องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อยู่ในเขตพื้นที่ ป่าดงภูเงิน โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  39,607 ไร่  พื้นที่ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 11,781 ไร่  พื้นที่การเกษตรแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์  ดังนี้   
       1.  พื้นที่ทำนา  28, 266  ไร่       
       2.  พื้นที่ทำไร่  4,074  ไร่
       3.  พื้นที่ทำสวน  570  ไร่          
       4.  พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ  5,370  ไร่  
       5.  พื้นที่ประมง  1,327  ไร่
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1473