องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2567 14 ก.พ. 2567 7
กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 ก.พ. 2567 8
รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 23 ม.ค. 2567 69
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2567 4 ม.ค. 2567 20
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2567 4 ม.ค. 2567 139
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 6 ธ.ค. 2566 34
ข้อมูลข่าวสาร 6 พ.ย. 2566 55
ประกาสรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 ต.ค. 2566 131
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 7 ก.ย. 2566 67
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 4 ก.ย. 2566 13
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2566 116
อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา 3 ส.ค. 2566 84
โปรโมชั่นอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย 3 ส.ค. 2566 91
นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ส.ค. 2566 230
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 ก.ค. 2566 68
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนตเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ 27 มิ.ย. 2566 80
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 14 มิ.ย. 2566 89
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลภูเงิน 14 มิ.ย. 2566 72
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญไปบ้านหนองไผ่ 12 มิ.ย. 2566 66
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ 2566 23 พ.ค. 2566 91
ประกาศเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 เม.ย. 2566 85
ประกาศขยายเวลาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4) 6 ก.พ. 2566 96
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผูมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 ก.พ. 2566 84
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผูมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1 ก.พ. 2566 75
ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 2 ธ.ค. 2565 109
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30 ก.ย. 2565 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลภูเงิน 30 ก.ย. 2565 58
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 พ.ค. 2565 197
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 3 พ.ค. 2565 158
บันทึกข้อความขออนุมัติการขยายเวลาดำเนินการ 3 พ.ค. 2565 160