องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลคณะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 11 มิ.ย. 2567 24
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ 26 เม.ย. 2567 45
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน ปี 2567 24 เม.ย. 2567 52
การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 23 เม.ย. 2567 65
ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 เม.ย. 2567 57
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 1 เม.ย. 2567 39
ประกาศ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2567 14 ก.พ. 2567 155
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุน 14 ก.พ. 2567 16
กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 ก.พ. 2567 174
รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 23 ม.ค. 2567 217
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2567 4 ม.ค. 2567 144
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2567 4 ม.ค. 2567 649
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 6 ธ.ค. 2566 161
ข้อมูลข่าวสาร 6 พ.ย. 2566 174
ประกาสรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 ต.ค. 2566 183
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 2 ต.ค. 2566 29
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 7 ก.ย. 2566 114
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 4 ก.ย. 2566 89
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2566 181
อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา 3 ส.ค. 2566 132
โปรโมชั่นอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย 3 ส.ค. 2566 146
นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ส.ค. 2566 362
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 ก.ค. 2566 105
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนตเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ 27 มิ.ย. 2566 126
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 14 มิ.ย. 2566 127
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลภูเงิน 14 มิ.ย. 2566 140
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญไปบ้านหนองไผ่ 12 มิ.ย. 2566 121
แผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 5 มิ.ย. 2566 57
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ 2566 23 พ.ค. 2566 140
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 1 พ.ค. 2566 19