องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวสายน้ำทิพย์ วัฒโนภาศ
ปลัด อบต.ภูเงิน


นายนิคม พรมลาไชย
รองปลัด อบต.ภูเงิน


นายจิราวุฒิ สารุณา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ภูเงิน


นางพรทิพย์ อรรคพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 080-391-4696


นางสาวหทัยกาญจน์ พลคชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0811359169


นางสุธาสินี โทรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 090-276-5353


นางอรอุมา เจริญรัตนสถาพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 094-540-4455


นางสาวรุจี อุดมดี
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 085-686-4275


นายไพโรจน์ อรรคนิมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 085-755-1955


นางสาวคมเนตร วรรณพฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอธิการ วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 081-739-6501


นายเกรียงไกร พรมโยธา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 083-750-5368


นางสาวชุธิดา ไชยดำ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 093-065-9493


นางสาวนวลหงษ์ คำมะหรี่
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 089-626-2696


นางสาวฑิฆัมพร โสสุด
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 061-230-9069


นายศักสกล เคนชา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 084-788-7223


นายจตุพล ครสาย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 082-603-9694


นายวุฒิชัย มัทนัง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 097-305-8587


นายทะวีไชย โสสุด
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 092-523-4819


นายสมปอง คำนน
ยาม