องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน


วิสัยทัศน์

ภูเงินเมืองน่าอยู่ คุณธรรมคู่ประชา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่องคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 918