องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายนรินทร์ วรรณชา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
เบอร์โทร : 086-885-7410


นายรุ่งโรจน์ ผลจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
เบอร์โทร : 093-065-1709


นายศักรินทร์ สืบสวน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 084-686-0675


นายสังวาลย์ หลงสิงห์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 099-470-8637


นายประกาศ โสสุด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 094-787-5040


นายพล ศรีจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 088-032-2153


นายอุทัย เลื่อมใส
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 087-215-9232


นายทองจันทร์ สังฆมณี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 098-932-5877


นายสมศักดิ์ สุ่มมาตย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 061-084-1864


นายจักรรัตน์ แสนสร้อย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 093572-9317


นายสมาน มัทนัง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 089-420-6537


นายธีระพงษ์ บุตรศรีเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 086-862-4429


นางบุญสวย ทมโยธา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 086-222-1877


นายอุดมศักดิ์ ศรีสุขา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 063-298-4223


นายสำรอง เพียโคตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 091-093-8242


นายคำร้อย มณีกัญย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 15
เบอร์โทร : 086-857-6711


นางคำปุ่น โสสุด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 17
เบอร์โทร : 061-681-9670


นายวินัย อุดมดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 18
เบอร์โทร : 093-508-0421