องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N)   19 ก.ค. 2567 5
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   19 ก.ค. 2567 3
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N]   19 ก.ค. 2567 3
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา   19 ก.ค. 2567 3
ช่องทางการแจ้งเบาะแส   19 ต.ค. 2565 68
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ภูเงิน   30 พ.ย. 542 240
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N)   30 พ.ย. 542 311
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 พ.ย. 542 219
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N]   30 พ.ย. 542 158
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา   30 พ.ย. 542 174