องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด  7  ด้าน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเคหะชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบภายใน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 893