องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม   2 ต.ค. 2566 26
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 19
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 62
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 72
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 58
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   30 ก.ย. 2565 87
รายงานผลคะแนน (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 110
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 67