องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   15 เม.ย. 2567 33
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   1 เม.ย. 2567 19
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 15
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม   2 ต.ค. 2566 13
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 12
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   2 ต.ค. 2566 14
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   2 ต.ค. 2566 13
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น   2 ต.ค. 2566 15
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น   2 ต.ค. 2566 13
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 15
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 16
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566   13 เม.ย. 2566 73
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ก.พ. 2565 136
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   10 ก.พ. 2565 125