องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (นถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต-4192 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี่ต บ้านหวาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านมะหรี่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านหวาย หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
จ้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาโซล่าเซล์ บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหวาย หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาทม จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาโค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผักแพงพวย หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพลาเจอร์ไร ชนิด ถุง ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อ อาหารเสริม (นม) นมสดพลาเจอร์ไร ชนิด ถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลภูเงิน สังกัด สพฐ จำนวน 6 แห่ง ประจำเดืิอน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพลาเจอร์ไร ชนิด ถุง ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคันดินลำห้วยแกว บ้านมะหรี่ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต-4192 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย-หนองหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567
จ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
จ้างุขุดลอกหนองจอก หมู่ที่ ๖ บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างจ้างขุดลอกและปรับปรุงคันดินหนองสาธารณะ (หนองสิม) บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
จ้างขุดลอกและปรับปรุงคันดินหนองสาธารณะ (หนองสิม) หมู่ที่ 12 บ้านมะหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
จ้างวางท่อประปาหมู่ที่ 12 บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
จ้างโครงการลงหินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย-หนองหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย-หนองหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างราวกั้นสะพาน บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านผักแพงพวย หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ไตรมาส 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ไตรมาส 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย-หนองหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหวาย 26 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านหวาย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสด UHT ชนิดกล่อง (ปิดเทอม) ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลภูเงิน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567