องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บล-5058 ร้อยเอ็ด และ บล-6039 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อประปา บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ ตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กต-4192 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ก8-1626 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ฺอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 81-5888 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบาโค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
จ้างยานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหวาย หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหวาย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำครึ่งซีก หมู่ที่ 10 บ้านนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โ๕รงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A-3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงห้องทำงานอาคารหลังเก่าและก่อสร้างหลังคาสำหรับจอดรถกู้ชีพปรับภูมิทัศน์ภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566