องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567   1 เม.ย. 2567 23
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน   13 เม.ย. 2566 73
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22 เม.ย. 2565 133
การมรส่วนร่วมของผู้บริหาร   10 ก.พ. 2565 99