กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรสวรรค์ ศิริเดชรัตนกุล
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวมยุรี สว่างวงษ์
นักวิชาการศึกษา


นางสุภาพ พัสดร
ครู อบต.


นางสมพงษ์ หวายฤทธิ์
ครู อบต.


นางชรัญญา เม้าคำ
ครู อบต.


นางนงคราญ วรรณชา
ครู อบต.


นางทองพูน หินบุดดี
ครู อบต.


นางสาวธิดารัตน์ สายอุดม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประภัสสร วจีภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาวดี เลื่อมใส
คนงานทั่วไป


นางสาวอัญชลี บูรณะกิติ
คนงานทั่วไป