กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรสวรรค์ ศิริเดชรัตนกุล
ผอ.กองการศึกษาและวัฒนธรรม


นางชรัญญา เม้าคำ
ครู อบต.


นางทองพูน หินบุดดี
ครู อบต.


นางนงคราญ วรรณชา
ครู อบต.


นางสมพงษ์ หวายฤทธิ์
ครู อบต.


นางสุภาพ พัสดร
ครู อบต.


นางสาวประภัสสร วจีภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธิดารัตน์ สายอุดม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปรียานันท์ จันทรา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาวดี เลื่อมใส
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอัญชลี บูรณะกิติ
พนักงานจ้างทั่วไป