อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 11)

งานบุญคูณลาน

งานบุญคูณลาน... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 15)

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563... วันที่ 14 ก.พ. 63 (ดูู 9)

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563... วันที่ 29 ม.ค. 63 (ดูู 9)

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์... วันที่ 12 ธ.ค. 62 (ดูู 14)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 35)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต้นแบบ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต้นแบบ... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 32)

โครงการขับเคลื่อนสูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการขับเคลื่อนสูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ... วันที่ 24 ส.ค. 62 (ดูู 22)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562... วันที่ 21 ส.ค. 62 (ดูู 30)

รูปโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562

รูปโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562 ... วันที่ 19 ก.ค. 62 (ดูู 15)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กลุ่มเด็กและเยาวชน)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กลุ่มเด็กและเยาวชน)   ... วันที่ 15 ก.ค. 62 (ดูู 16)

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562 ... วันที่ 17 มิ.ย. 62 (ดูู 22)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ... วันที่ 27 มี.ค. 59 (ดูู 10)

โครงการออกสำรวจภาษีและจัดเก็บบำรุงท้องที่

โครงการออกสำรวจภาษีและจัดเก็บบำรุงท้องที่ ... วันที่ 10 ก.ค. 58 (ดูู 8)

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ... วันที่ 10 ม.ค. 57 (ดูู 17)