อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์... วันที่ 12 ธ.ค. 62 (ดูู 4)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 20)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต้นแบบ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต้นแบบ... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 27)

โครงการขับเคลื่อนสูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการขับเคลื่อนสูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ... วันที่ 24 ส.ค. 62 (ดูู 14)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562... วันที่ 21 ส.ค. 62 (ดูู 16)

รูปโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562

รูปโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562 ... วันที่ 19 ก.ค. 62 (ดูู 12)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กลุ่มเด็กและเยาวชน)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กลุ่มเด็กและเยาวชน)   ... วันที่ 15 ก.ค. 62 (ดูู 9)

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562 ... วันที่ 17 มิ.ย. 62 (ดูู 19)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ... วันที่ 27 มี.ค. 59 (ดูู 6)

โครงการออกสำรวจภาษีและจัดเก็บบำรุงท้องที่

โครงการออกสำรวจภาษีและจัดเก็บบำรุงท้องที่ ... วันที่ 10 ก.ค. 58 (ดูู 5)

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ... วันที่ 10 ม.ค. 57 (ดูู 10)