กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอำนาจ สุธาวา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายบรรจง แหล่งสนาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายคณิต เสนาคูณ
คนงานทั่วไป


นายนพรัตน์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายรุจน์จิรัตน์ ครสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเชษฐ์ ไกรยสินธุ์
คนงานทั่วไป


img_2019_09_21_10_21_24
คนงานทั่วไป