สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายแก้วสวรรค์ สารุณา
ประธานสภาฯ อบต.ภูเงิน


นายประสิทธิ์ มณีกัญย์
รองประธานสภาฯ อบต.ภูเงิน


นางสาวสายน้ำทิพย์ วัฒโนภาศ ปลัดอบต.ภูเงิน
เลขานุการสภาฯ


นายจำเนียร บุตรมะ
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่1


นายสีสว่าง อ่อนพุทธา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่1


นายสังวาล หลงสิงห์
ส.อบต.ภูเงิน บ้านมะหรี่ หมู่2


นายมิตรไทย โสสุด
ส.อบต.ภูเงิน บ้านมะหรี่ หมู่2


นายทวีคูณ พรมโยธา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหนองตุ หมู่3


นายประภาศ โสสุด
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหนองตุ หมู่3


นางสุพรรษา แก้วคำภา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหนองกุง หมู่4


นายอุทัย เลื่อมใส
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหนองกุง หมู่5


นางคมทอง วรรณพฤกษ์
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหนองกุง หมู่5


นางไมตรี อัตรวิชา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาเจริญ หมู่6


นายทองจันทร์ สังฆะมณี
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาเจริญ หมู่6


นายสมศักดิ์ สุ่มมาตย์
ส.อบต.ภูเงิน บ้านบาโค หมู่7


นายบังอร เพชรแท้
ส.อบต.ภูเงิน บ้านบาโค หมู่7


นายวิเชียร ทมโยธา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่8


นายอาคม ปาลสาร
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่8


นายอภิรักษ์ สุดา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาทม หมู่9


นายสมาน มัทนัง
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาทม หมู่9


นายบัวลัย สาสุนัน
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาทม หมู่10


นางบานบุรี พรมโยธา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาทม หมู่10


นางบุญสวย ทมโยธา
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่11


นางวิมลรัตน์ ภาสกุล
ส.อบต.ภูเงิน บ้านมะหรี่ หมู่12


นายพนมเทียน ทีหลวย
ส.อบต.ภูเงิน บ้านมะหรี่ หมู่12


นางกรรณิกา ศรีสุข
ส.อบต.ภูเงิน บ้านผักแพงพวย หมู่13


นายสุข สีสุข
ส.อบต.ภูเงิน บ้านผักแพงพวย หมู่13


นายจิระศักดิ์ พิมพ์บูลย์
ส.อบต.ภูเงิน บ้านนาทม หมู่14


นายคำร้อย มณีกัญย์
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหนองกุง หมู่15


นายรุ่งโรจน์ ผลจันทร์
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่16


นายเล็ง มูลชารี
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่16


นายไพรวัลย์ เครื่องสาร
ส.อบต.ภูเงิน บ้านมะหรี่ หมู่17


นางคำปุ่น โสสุด
ส.อบต.ภูเงิน บ้านมะหรี่ หมู่17


นางเวียงจันทร์ ไชยดำ
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่18


นายวินัย อุดมดี
ส.อบต.ภูเงิน บ้านหวาย หมู่18