สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายนรินทร์ วรรณชา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน


นายรุ่งโรจน์ ผลจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน


นายศักรินทร์ สืบสวน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 1


นายสังวาลย์ หลงสิงห์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 2


นายประกาศ โสสุด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 3


นายพล ศรีจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 4


นายอุทัย เลื่อมใส
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 5


นายทองจันทร์ สังฆมณี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 6


นายสมศักดิ์ สุ่มมาตย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 7


นายจักรรัตน์ แสนสร้อย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 8


นายสมาน มัทนัง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 9


นายธีระพงษ์ บุตรศรีเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 10


นางบุญสวย ทมโยธา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 11


นายอุดมศักดิ์ ศรีสุขา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 13


นายสำรอง เพียโคตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 14


นายคำร้อย มณีกัญย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 15


นางคำปุ่น โสสุด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 17


นายวินัย อุดมดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน หมู่ที่ 18