สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวสายน้ำทิพย์ วัฒโนภาศ
ปลัด อบต.ภูเงิน


นายนิคม พรมลาไชย
รองปลัด อบต.ภูเงิน


นายจิราวุฒิ สารุณา
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางพรทิพย์ อรรคพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวหทัยกาญจน์ พลคชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุธาสินี โทรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางอรอุมา เจริญรัตนสถาพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวรุจี อุดมดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายไพโรจน์ อรรคนิมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอธิการ วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายพัฒนรัฐ อ่อนแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเกรียงไกร พรมโยธา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนวลหงษ์ คำมะหรี่
คนงานทั่วไป


นางสาวชุธิดา ไชยดำ
คนงานทั่วไป


นางสาวฑิฆัมพร โสสุด
แม่บ้าน


นายศักสกล เคนชา
พนักงานขับรถยนต์


นายเด่นพรชัย จันทรา
ยาม


นายจตุพล ครสาย
คนงานทั่วไป


นายวุฒิชัย มัทนัง
พนักงานขับรถยนต์


นายทะวีไชย โสสุด
นักการภารโรง