สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวสายน้ำทิพย์ วัฒโนภาศ
ปลัด อบต.ภูเงิน


นายนิคม พรมลาไชย
รองปลัด อบต.ภูเงิน


นายจิราวุฒิ สารุณา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรทิพย์ อรรคพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวหทัยกาญจน์ พลคชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุธาสินี โทรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางอรอุมา เจริญรัตนสถาพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวรุจี อุดมดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายไพโรจน์ อรรคนิมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอธิการ วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายพัฒนรัฐ อ่อนแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเกรียงไกร พรมโยธา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนวลหงษ์ คำมะหรี่
พนักงานทั่วไป แผนกงานบริหารทั่วไป


นางสาวชุธิดา ไชยดำ
พนักงานทั่วไป แผนกงานบริหารทั่วไป


นางสาวทิฆัมพร โสสุด
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)


นายศักดิ์สกล เคนชา
พนักงานขับรถยนต์ แผนกงานบริหารทั่วไป


นายวุฒิพงษ์ เคนชา
พนักงานทั่วไป แผนกงานบริหารทั่วไป


นายเด่นพรชัย จันทรา
(ยาม)


นายจตุพล ครสาย
พนักงานจ้างทั่วไป แผนกงานบริหารทั่วไป


นายวุฒชัย มัธนัง
พนักงานขับรถยนต์


นายทะวีชัย โสสุด
นักการภารโรง


นายอุดม เสียงเพราะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ