หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสายน้ำทิพย์ วัฒโนภาศ
ปลัด อบต.ภูเงิน


นายนิคม พรมลาไชย
รองปลัด


นายจิราวุฒิ สารุณา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุภาพ ดวงปฏิ
ผอ.กองคลัง


นายพัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่างโยธาฯ


นางพรสวรรค์ ศิริเดชรัตนกุล
ผอ.กองการศึกษาและวัฒนธรรม


นางสิรินรีกานต์ พาชนะวัณวิรุฬ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


นางวิภารัตน์ คำโคตรสูนย์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม