กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสุภาพ ดวงปฏิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวิภาดา เพิ่มขึ้น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวนิภากร เสตราช
นักวิชาการคลัง


นางสาวยุพา สารุณา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวพัชราภร แก้วพะโอะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวนิศารัตน์ คำระกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุภาพร พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายศราวุธ วงสุโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ