วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน


วิสัยทัศน์

ภูเงินเมืองน่าอยู่ คุณธรรมคู่ประชา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่องคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 370