ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)ประจำปี 2565 25 พ.ย. 64 35
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลป้ายร้านค้าทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ อบต.ภูเงิน 25 พ.ย. 64 33
แจ้งความคืบหน้าดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟฯ 10 พ.ย. 64 35
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2563 24 ส.ค. 63 174
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 18 ส.ค. 63 194
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 24 ก.ค. 63 156
งบ รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 23 ก.ค. 63 274
งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 23 ก.ค. 63 825
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 23 ก.ค. 63 140
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30 เม.ย. 63 177
ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 10 14 พ.ย. 62 173
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 10 14 พ.ย. 62 162
ร่างขอบเขต หมู่ 10 14 พ.ย. 62 166
ข้อมูลข่าวสารเพื่้อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 0 -1957 98
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน "เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" 0 -1957 53
ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562 0 -1957 111