ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2563 24 ส.ค. 63 119
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 18 ส.ค. 63 139
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 24 ก.ค. 63 110
งบ รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 23 ก.ค. 63 156
งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 23 ก.ค. 63 581
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 23 ก.ค. 63 106
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30 เม.ย. 63 144
ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 10 14 พ.ย. 62 140
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 10 14 พ.ย. 62 131
ร่างขอบเขต หมู่ 10 14 พ.ย. 62 137
ข้อมูลข่าวสารเพื่้อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 0 -1957 70
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน "เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" 0 -1957 20
ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562 0 -1957 80