ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2563 24 ส.ค. 63 44
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 18 ส.ค. 63 52
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 24 ก.ค. 63 36
งบ รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 23 ก.ค. 63 54
งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 23 ก.ค. 63 191
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 23 ก.ค. 63 37
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30 เม.ย. 63 71
ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 10 14 พ.ย. 62 83
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 10 14 พ.ย. 62 72
ร่างขอบเขต หมู่ 10 14 พ.ย. 62 76
ข้อมูลข่าวสารเพื่้อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 0 -1957 17
ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562 0 -1957 30