ทรัพยากรธรรมชาติ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

1  น้ำ ป่าไม้ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
        ในตำบลภูเงิน ก็มีแหล่งน้ำที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่คู่กับตำบลภูเงิน ไม่ว่าจะเป็น หนองหวาย หนองกุดฮาด หนองสิม หนองดินแดง หนองจอก หนองหอย หนองปลาเซียม หนองกอง ห้วยก่ำ ห้วยขี้ฮี้น เป็นต้น ป่าไม้ก็จะมีป่าดงภูเงิน ที่เป็นทรัพยากรป่าไม้ ที่ยังคงอยู่ เพื่อเป็นแหล่งทำมาหากินตามธรรมชาติ ที่อยู่คู่กับประชาชนตำบลภูเงิน 
วันที่ : 20 กันยายน 62   View : 426