ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

1  การนับถือศาสนา
         ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลภูเงิน นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์

2  ประเพณีและงานประจำปี
         ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลภูเงิน  ได้จัดประเพณีท้องถิ่น เพื่อสืบสานประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นตามฮีตสิบสอง จารีตประเพณีโบราณของชาวอีสาน ซึ่งถือว่าการได้ทำบุญข้าวจี่แล้วจะได้บุญกุศลมาก และเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด จัดเป็นประจำทุกปี ประมาณต้นเดือนมีนาคม  บุญผะเหวดหรือทางภาคกลางเรียกว่าบุญมหาชาติ นิยมจัดในช่วงเดือนสี่ เป็นงานบุญที่พระเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า เทศน์มหาชาติ และงานใหญ่ประจำปีของตำบลภูเงิน คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานที่จัดตามหมู่บ้าน ภายในตำบลภูเงิน ประมาณเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีขบวนแห่บั้งไฟซึ่งจัดอย่างสวยงาม แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ในแต่ละปีจะเวียนเป็นเจ้าภาพของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เป็นศูนย์กลางประสานงาน 

3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
         ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลภูเงิน มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนาข้าวเหนียว ข้าวจ้าว นอกจากนั้นประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้แรงงาน ตลอดจนเลี้ยงไว้บริโภค อาชีพเหล่านี้ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย จึงจะส่งผลดี แต่สภาพภูมิประเทศ พื้นดินเป็นดินปนทรายน้ำซึมได้ง่าย จึงทำให้บริเวณแถบนี้แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก และบริโภค  ในบางเดือน เมื่อประชาชนว่างจากการทำอาชีพหลักก็รวมกลุ่ม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาทำการจักสาน ทำของใช้ เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ของตำบลภูเงินก็รวมกลุ่มกัน ปลูกเห็ด สานตะกร้า ทำดอกไม้จันทน์ การทอผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ทอเสื่อ เป็นต้น ส่วนภาษาถิ่นที่ใช้ก็จะเป็นภาษาอิสาน เป็นส่วนใหญ่

4  สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
         สิ้นค้าพื้นเมืองของตำบลภูเงินก็ได้จากการรวมกลุ่มกัน ได้แก่ ตะกร้าสาน ปลาร้าบอง เห็ดต่าง ๆ พื้นผักสวนครัว ผ้าขาวม้า เสื่อ เป็นต้น
 
วันที่ : 20 กันยายน 62   View : 446