ระบบเศรษฐกิจ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

1  การเกษตร
         ประชาชนส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวน ทำนา ทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง แต่งโม  การปลูกพืชผักสวนผสม  พืชผักต่าง ๆ และการปลูกยางพารา 

2  การประมง
         อาชีพประมงก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะในเขตตำบลภูเงิน มี แม่น้ำ หนองน้ำ และลำคลอง หลายสาย ที่ทำให้ประชาชนที่มีอาชีพประมง ได้หาปลาเพื่อขายและเพื่อเลี้ยงชีพ ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลภูเงินมีความมั่นคงมากขึ้น

3  การปศุสัตว์
         องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน โดยส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ  ได้ทำการฉีดวัคซีน สุนัข แมว และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในทุก ๆ ปี  ในทุก ๆ หมู่บ้าน ภายใน 18 หมู่บ้าน

4  การบริการ
         องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ได้ให้บริการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชในตำบลภูเงิน ไม่ว่าจะบริการด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องสาธารณะ เรื่องไฟฟ้า เรื่องการบริการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล และทำการแก้ไข ได้ทันท่วงที และทั่วถึง บริการปรึกษาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคม เช่นเรื่องการบริการลงทะเบียน ขึ้นทะเบียน เบี้ยต่าง ๆ  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่นบริการถังขยะ เก็บขยะ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ อบรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และประชาชนทุกวัน มี อสม.ร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล ทั้งสามแห่ง คอยให้ความรู้และแนะนำในด้านต่าง ๆ 

5  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
         ในแต่ละหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น ตามความถนัดของแต่ละคน แต่ละหมู่บ้าน เช่น การเพาะเห็ด  การทำแจ่วบอง การทำดอกไม้จันทน์ การทำเสื่อกก ฯลฯ และทางบ้านมะหรี่ หมู่ที่ 2 ก็ได้รวมตัวกัน ปลูกพืชผัก ตามรอยพ่อ ทำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในตำบลภูเงิน
 
วันที่ : 20 กันยายน 62   View : 354