ระบบบริการพื้นฐาน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ระบบบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

1  การคมนาคมขนส่ง
           โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2259 สายเสลภูมิ-คําโพนสูง จากตัวมืองอำเภอเสลภูมิมาตำบลภูเงิน  ถนนภายในตำบลภูเงิน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมไม้ไผ่  ถนนลูกรัง ถนนดิน  ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบลภูเงิน  สภาพถนนใช้ได้ดีในฤดูแล้ง  ส่วนฤดูฝนการคมนาคมบางส่วนไม่สะดวก  การบริการระหว่างตำบลกับอำเภอมีรถยนต์รับจ้างบริการ

2  การไฟฟ้า
           องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ได้มีการให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 100  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ไปยังครัวเรือนสร้างใหม่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
           -  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า    18     หมู่บ้าน
           -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า    3,068     ครัวเรือน
           -  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า    11,842        คน

3  การประปา
           การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ น้ำจากบ่อบาดาลของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการน้ำประปากับระชาชนในเขตตำบลภูเงินได้เกือบทุกหมู่บ้าน และมีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินกำลังเร่งขยายเขตการให้บริการน้ำประปาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของประชาชนต่อไป

4  โทรศัพท์
           องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินมีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามบ้านเรือนของประชาชน และปัจจุบันโลกยุคกาภิวัฒน์ ได้เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน มีโทรศัพท์มือถือเกือบทุกครัวเรือน ตู้โทรศัพท์สาธารณะจึงไม่ค่อยมีความจำเป็น
 
5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
           องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ได้ใช้บริการไปรษณีย์โดยมีตัวแทนของไปรษณีย์ของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำในเขตของหมู่บ้านของตำบลภูเงินทุกหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือ Internet ตำบล ไว้บริการประชาชนและการเปิดใช้ฟรี WIFI ตามจุดให้บริการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ หรือติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก และมีระบบเสียงตามสาย ทุกหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ภายในตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสามารถให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

 
วันที่ : 20 กันยายน 62   View : 337