สภาพทางสังคม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

1  ด้านการศึกษา
          องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  ในฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความรู้ความสามารถ  เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคต  ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมที่ดีและเหมาะสม   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน        6  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล  3  ขวบ  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน    18 แห่ง และที่อ่านหนังสือพิมพ์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน จำนวน 1 แห่ง การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็น ข้อมูลกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ องค์การบริที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่น พิจารณานาแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

2  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  ดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมสุขภาพ  สร้างกำลังคน  บูรณาการสู่คุณภาพแห่งงานพัฒนาเมือง การพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญนั้น  ทุกภาคส่วนของสังคมต้องได้รับการบูรณาการอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คือ ความสมบูรณ์ในทุก ๆด้านทั้งสุขภาพ สังคมความเป็น อยู่ และเศรษฐกิจการเสริมสร้างปัจจัยบวกด้านการสาธารณสุข  เป็นสิ่งหนึ่งที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ได้จัดทำกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ ประกอบไปด้วย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อและร่วมมือ ในการป้องกันควบคุมได้เป็นอย่างดี  ให้ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ เด็กเยาวชนและประชาชนให้เข้าใจถึงความสำคัญโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก ให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค  รวมไปถึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสม  ในด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ได้ดำเนินการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล จัดการระบบบำบัดน้ำ เสียอยู่เป็นนิจ  พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี  โดยวิธีการจัดอบรมสัมมนา หรือนำอาสาสมัครแกนนำชุมชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น  เพื่อนำความรู้ที่ได้เผย แพร่ต่อไป โดยท้ายที่สุดของการดำเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุขนั้น  มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้อยู่ในบ้านเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3  ด้านอาชญากรรม
          องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินมีการควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและชุมชน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วม จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการป้องกันอาชญากรรม และสถานการณ์ด้านอาชญากรรม ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจำ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

4  ด้านยาเสพติด
           องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีกลไกการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในชาติต้องร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง และกล้า เผชิญกับปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินจะเป็นหน่วยงานหลักเพื่อประสานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ คือสถานีภูธรโพธิ์ทองที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ 
           ปัญหายาเสพติดในชุมชน จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ทอง ได้แจ้งให้กับ องค์การบริหารส่วนตําบลภูเงิน ทราบนั้นพบว่าในเขตตําบลภูเงิน มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของรัฐที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก่ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลภูเงินสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลภูเงิน ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

5  ด้านการสังคมสงเคราะห์
           องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ส่วนสวัสดิการสังคมรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์  การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก   สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อการคาดการณ์จํานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และ กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของ ผู้สูงอายุเช่นกัน การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ให้ความสําคัญในการจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ รวมถึงเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ และการส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร่ผู้ด่อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนในตำบลภูเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้านต่อไป

 
วันที่ : 20 กันยายน 62   View : 2022