ประชากร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประชากร

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

 

1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
      องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน มีเขตการปกครอง จำนวน  18  หมู่บ้านและจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  3,175  ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น  11,811  คน  แยกเป็นชาย จำนวน 5,881  คน  เป็นหญิงจำนวน   5,930 คน
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บ้านหวาย
บ้านมะหรี่
บ้านหนองตุ
บ้านหนองกุง
บ้านหนองกุง
บ้านนาเจริญ
บ้านบาโค
บ้านหวาย
บ้านนาทม
บ้านนาทม
บ้านหวาย
บ้านบ้านมะหรี่
บ้านผักแพงพวย
บ้านนาทม
บ้านหนองกุง
บ้านหวาย
บ้านมะหรี่
บ้านหวาย

196
179
194
169
227
142
167
161
182
270
158
263
101
194
162
136
137
137

354
302
380
312
459
225
335
297
336
532
260
498
198
359
302
225
256
251

347
313
342
324
460
245
333
302
315
556
260
481
202
388
318
261
238
245

701
615
722
636
919
470
668
599
651
1,088
520
979
400
747
620
486
494
496

ข้อมูล  ณ เดือน กรกฎาคม2562

       รวม

3,175

5,881

5,930

11,811

 

วันที่ : 20 กันยายน 62   View : 868