การเมือง การปกครอง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การเมือง การปกครอง

การเมือง การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
 

1  เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเขตการปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน ได้แก่
      หมู่ที่  1   บ้านหวาย                หมู่ที่  2  บ้านมะหรี่  
      หมู่ที่  3   บ้านหนองตุ             หมู่ที่  4  บ้านหนองกุง   
      หมู่ที่  5   บ้านหนองกุง            หมู่ที่  6   บ้านหวาย
      หมู่ที่  7   บ้านบาโค                หมู่ที่  8  บ้านหวาย  
      หมู่ที่  9   บ้านนาทม               หมู่ที่  10  บ้านนาทม 
      หมู่ที่  11 บ้านหวาย                หมู่ที่  12  บ้านมะหรี่  
      หมู่ที่  13 บ้านผักแพงพวย        หมู่ที่  14  บ้านนาทม  
      หมู่ที่  15 บ้านหนองกุง            หมู่ที่  16  บ้านหวาย  
      หมู่ที่  17 บ้านมะหรี่                หมู่ที่  18  บ้านหวาย 


2  การเลือกตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   มีจำนวน 18 หมู่บ้าน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  3,068  ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น  11,852  คน  แยกเป็นชาย จำนวน 5,886  คน  เป็นหญิงจำนวน   5,956 คน มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ ได้แก่
      1  ระดับหมู่บ้าน คือ การเลือกผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่น
      2  ระดับตําบล  คือ กํานันผู้บริหารท้องถิ่น
      3  ระดับอําเภอ คือ สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเมืองพัทยา
      4  ระดับจังหวัด คือ สมาชิกสภาจังหวัด และการเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ซึ่งได้แก่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
      5 ระดับชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 669