เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 3

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563   21 ก.ย. 63 12
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   8 ก.ค. 63 79
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อบต.ภูเงิน   8 ก.ค. 63 56
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   25 พ.ย. 62 50
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   11 พ.ย. 62 57
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562   8 ต.ค. 62 52
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   30 ก.ย. 62 53
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล 62   27 ก.ย. 62 58
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   16 ส.ค. 62 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   12 ส.ค. 62 46
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 2563   12 ส.ค. 62 52
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 2563   12 ส.ค. 62 53
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 62 59
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   25 มิ.ย. 62 41
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   20 พ.ค. 62 57
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   21 ก.พ. 62 54
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   13 ก.พ. 62 49
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   21 พ.ย. 61 55
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 68
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561   7 ต.ค. 61 42
ข้อมูลทั่วไป   0 -1957 56
ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 62   0 -1957 50
ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 62   0 -1957 84
ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต 62   0 -1957 52
ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต 63   0 -1957 54