เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 3

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   8 ก.ค. 63 7
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อบต.ภูเงิน   8 ก.ค. 63 3
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   25 พ.ย. 62 3
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   11 พ.ย. 62 3
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562   8 ต.ค. 62 2
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   30 ก.ย. 62 2
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล 62   27 ก.ย. 62 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   16 ส.ค. 62 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   12 ส.ค. 62 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 2563   12 ส.ค. 62 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 2563   12 ส.ค. 62 2
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 62 2
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   25 มิ.ย. 62 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   20 พ.ค. 62 2
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   21 ก.พ. 62 2
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   13 ก.พ. 62 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   21 พ.ย. 61 2
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 2
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561   7 ต.ค. 61 2
ข้อมูลทั่วไป   0 -1957 15
ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 62   0 -1957 11
ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 62   0 -1957 11
ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต 62   0 -1957 12
ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต 63   0 -1957 12