E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 64
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (ขนาดบรรทุก 6 ตัน) ทะเบียน 82-2587 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคักแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมะหรี่ ถนนสายมะหรี่-กลางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหวาย ถนนสายหวาย-ทุ่งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ 8,4,6,12,1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่ที่ ๑๗ บ้านมะหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอกลฮออล์ โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โ๕รงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปท.อปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างถางป่าปรับพื้นที่และถมดิน ศพด.บ้านนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านมะหรี่ หมู่ 2,12,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องที่ไม่มีแอกลฮออล์โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมประปา บ้านมะหรี่ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโนนสวรรค์- บ้านนาทม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่ิสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านมะหรี่ หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงบรรทุกขยะ (ขนาดบรรทุก 6 ตัน) ทะเบียน 82-2587 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน บล-5058 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมฝายท่าวังหินและฝายนาม่อง บ้านมะหรี่ หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ 9 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมะหรี่ 6 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาทม 12 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมะหรี่ 12 ก.ค. 64
จ้างเหมาขุดลอกหนองหวาย (หางหนองหวาย) 12 ก.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาย 12 ก.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-4192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 64
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64